Mediciner mot panikångest – Benzodiazepiner och SSRI

Det finns idag en rad mediciner för att behandla panikångest och andra diagnoser i ångestens kölvatten såsom depression. Här följer en översiktlig genomgång av de vanligaste.

Benzodiazepiner (lugnande medel)
Detta är den grupp av läkemedel som är vanligast för att direkt behandla panikångest och paniksyndrom. Kallas ofta för ”Benzo-preparat” och ett av de vanligaste är Stesolid. Det medel tillhörande denna grupp som studerats mest vid just panikattacker är alprazolam. Detta medel har en rad biverkningar, såsom trötthet och koncentrationssvårigheter.

Benzodiazepiner kan vara väldigt effektiva och direktverkande, men har å andra sidan fler och mer allvarliga biverkningar.

Det största problemet är att man med tiden utvecklar en tolerans mot dem, så att dosen hela tiden behöver ökas för att behålla samma effekt. De är också beroendeframkallande, och effekterna vid abstinens kan vara obehagliga och ge svår ångest. Därför upplever många att de är svåra att sluta med. Dessa läkemedel ska alltid tas i nära samråd med en läkare.

Det ska också nämnas att de allra flesta läkare endast rekommenderar att man tar Benzo-preparaten under en kort tid, men målsättningen att sätta ut medicinen snarast och byta ut den mot annan ångesthantering.

Selektiva serotoninupptagningshämmare (SSRI)
SSRI-preparaten påverkar den signalsubstans i hjärnan som heter seretonin. Forskning och emperi visar att SSRI-preparaten har få biverkningar. De är inte utan biverkningar, men uppfattas av de flesta som mycket mer ”snälla” preparat jämfört med den äldre generationens tricykliska mediciner. Det är också SSRI-preparaten som allmänt kallas för ”lyckopiller” eller ”antidepressiva”.

SSRI står för antidepressiva mediciner och används mot depression och för att behandla panikångestSSRI verkar på så vis att de ökar koncentrationen av seretonin i hjärnan, precis vid den plats där seretoninet skickar signaler (”budskap”) mellan hjärnans olika nervceller. Som nämnt introducerades SSRI-preparaten först som antidepressiva medel (i början av 90-talet), men har också vunnit allmän acceptans som effektiva mediciner för att dämpa paniksyndrom (vilket samtidigt behandlar eventuell depression).

Det finns många olika sorters SSRI-mediciner. En vanlig fråga är förstås vilken av dessa preparat som är ”bäst”?. Något egentligt svar på den frågan finns inte, eftersom individer reagerar olika på de olika sorterna.

Det är också därför som man alltid ska ta medicinerna i samråd och nära kontakt med en läkare. Fungerar inte den ena sorten, kan man alltid byta till en annan. Det tar också en viss tid att ställa in doseringen på rätt sätt.

Läkaren behöver med andra ord få löpande få feedback på hur du reagerar på en viss dos, och därefter antingen ha kvar, sänka eller öka intaget.

Vanliga varumärken SSRI är följande (men nya kommer hela tiden): Citalopram, Paroxetin, Fluoxetin, Zoloft, Fontex, Seroxat, Fevarin.

Här följer ett par andra grundläggande aspekter på SSRI-preparaten:

  • Kan ha vissa biverkningar såsom illamående, huvudvärk, kräkningar, dålig mage och sömnsvårigheter. Det har också rapporterats att sexuella besvär är relativt vanliga under hela behandlingstiden. Att justera dosen eller byta preparat kan hjälpa. Eventuella biverkningar är vanligast i början av behandlingen, men försvinner oftast efter ett par veckor.
  • Det är vanligt att man känner sig mer nervös, orolig och lättretlig i början av behandlingen. Det är viktigt att du håller konktakt med din läkare som kan justera dosen. Man börjar ofta med en låg dos och ökar allt eftersom.
  • Det kan ta flera veckor, ibland månader, innan du märker den fulla effekten av SSRI. Det är därför viktigt att ha tålamod, och inte avbryta utan samråd med din läkare. Tveka aldrig att tala med läkaren om du känner oro. Om du hastigt avbryter en behandling kan du få obehagliga biverkningar i form av ökad ångest.

Tricykliska antidepressiva läkemedel
Dessa läkemedel lanserades först mot depression, men visade i undersökningar ha positiv effekt även mot panikångest och flera andra tillstånd. Dessa preparat verkar öka tillgången av vissa naturliga kemiska ämnen i hjärnan, det vill säga de signalsubstanser som överför signaler mellan nerverna. Teorin är alltså att balansen i dessa signaler är rubbad under perioder av depression eller panikångest, och det är detta slags balans som tricykliska antidepressiva syftar till att återställa.

Tricykliska läkemedel tas vanligen på kvällen och liksom för SSRI-preparaten så börjar man gängse med en låg dos, som ökas successivt. Effekterna visar sig vanligen efter en till fyra veckor.

Vanliga biverkningar är muntorrhet och yrsel. En del känner sig nervösa och spända i behandlingens initalskede, därför är det viktigt att man har kontakt med sin läkare – och att dosen anpassas efter dina reaktioner.

Det brukar allmänt anses att Tricykliska antidepressiva läkemedel är säkra för dem som är vid god hälsa, men att de kan vara olämpliga för personer med hjärtbesvär eller njurbesvär. Ta alltid mediciner i samråd med din läkare.

Vad finns det för erfarenheter av mediciner mot panikångest?

Det finns ganska så få studier som gjorts på bara panikattacker kontra psykofarmaka – de studier som görs är vanligen fokuserade på hur medicinerna verkar för andra psykologiska ”tillstånd” som depression eller utmattningssyndrom.

Personligen har jag erfarenhet av flera av dessa mediciner, och jag har beskrivit dessa på den här sidan.