Vem får panikångest? 4 vanliga gemensamma nämnare!

Mekanismerna bakom varför vissa människor utvecklar panikångest och andra inte är alltjämt omdebatterad. Precis som i de flesta vetenskapliga sammanhang handlar diskussionen om arvets och cellernas betydelse å ena sidan, och om miljön och de sociala faktorerna å den andra.

Enligt min mening ligger svaret sannolikt någonstans mitt emellan. Vissa människor har en genetik (ett fysiskt ”arv) som ökar risken för att utveckla panikångest OM de växer upp i en viss miljö,utsätt för en viss livssiuation och tvärtom. Jag anser inte att panikångest är ett förutbestämt tillstånd, utan snarare ett slags ”extremsymptom” som resultatet av en negativ livsföring.

I detta resonemang ligger min egen personliga övertygelse – och erfarenhet. Jag har lagt stor möda vid att kartlägga min egen familjs erfarenhet av panikattacker. Och vad jag lyckats utröna så är jag den första sen tre generationer tillbaka som utvecklat detta symptom. Riktigt säker kan jag dock inte vara.

Många av de diagnoser vi ställer idag hade bara andra namn förr i tiden. ”Klen i nerverna”, ”ett oroligt lynne” och andra liknande uttryck kan mycket väl vara detsamma som panikångestsyndrom. Men om detta kan jag som sagt bara spekluera.

Jag vill också passa på att flika in att det viktigaste inte är att veta extakt ”vem” som får panikångest. Det viktigaste att förstå är att detta är något som drabbar människor från alla läger. Men också att det är något som går att bli helt fri ifrån. I detta avseende är jag helt fullt och fast övertygad.

Jag vet inte om alla människor kan utveckla panikångest, men jag är helt säker på att alla kan bli fri från den. Det finns inga hopplösa fall, bara tidsperspektiv: vissa blir fria fortare än andra.

Vad säger forskning och erfarenhet?

Här följer ett par vanliga gemensamma faktorer för personer som drabbas av panikattacker.

# 1. Kvinnor oftare än män
Det är ett faktum att människor i alla åldrar och med vitt skilda livsbakgrunder drabbas av panikångest. Men det är också ett faktum att kvinnor drabbas oftare än män.

Varför det är så kan man bara spekulera om. En vanligt förekommande teori har både med kvinnans könsroll i det moderna samhället att göra, som med genetiska och hormonella faktorer att göra.

Återigen är det alltså en fråga om arv kontra miljö. Enligt min erfarenhet lutar det mer åt de specifika miljöfaktorer och krav som kvinnor ställs inför i högre grad än män.

Det är exempelvis välkänt att kvinnor har en större simultankapacitet än män, eller, alternativt, att det i rollen som kvinna ingår att ”hålla fler bollar i luften samtidigt”. De borstar tänderna och sminkar sig samtidigt som de fixar frukost, klär på barnen, plockar smutstvätt och planerar jobbdagen och det sociala livet etc.

Kort sagt: de lever ständigt med ett socialt tusenbitarspussel i skallen som varje dag måste läggas, om och om igen. Det här är ett väldigt kravfyllt tänkande som tenderar att skapa ett kaos inombords.

Denna ständiga storm av ”måsten” och krav skapar givetvis förr eller senare en känsla av att inte räcka till, att inte duga. Vilket i sin tur kan vara en utmärkt trigger för en panikattack.

# 2. Individer i vuxen ålder
De allra flesta som får sin första panikattack är i åldern 18-30 år. Panikångest är alltså inte ett medfött ”tillstånd”, utan något som triggas igång under ett visst skede i livet.

# 3. Stressig livssituation
Nästan i samtliga fall kommer de första panikattackerna som ett resultat av en negativ livsföring eller extrem livssituation. Ständig och återkommande stress, en känsla av att aldrig ”räcka till”, men också olika slags traumatiska upplevleser, såsom en närståendes död eller annan separation, banar ofta vägen mot de första symptomen på panikångest.

Min första panikattack föregicks av en flera års extremt stressigt, och långvarig, arbetssituation. Sex dagar i veckan, tolv till fjorton timmar om dagen, och en ständig känsla av att aldrig räcka till trots alla investerade arbetstimmar. Såhär i efterhand har jag förstått att min kropp under lång tid ”varnade mig” för den eskalerande stressen.

Extrem stress utan vila, känsla av ständig otillräcklighet och traumatiska separation var med andra ord den cocktail som till det yttre triggade de värsta upplevelserna i mitt liv.

# 4. Typ A individer med stark suggessionskraft
En vanlig föreställning är att ångest i allmänhet och panikångest i synnerhet drabbar ”svaga” individer med klena nerver. Nu är det förstås relativt subjektivt vad man läser in för slags egenskaper i begreppet ”svag”. Men faktum är att många personer som får panikattacker är så kallade Typ A-personligheter. Det vill säga högpresterande, sociala individer med extremt stora krav på sig själva.

Jag skulle faktiskt vilja påstå att det är mycket större risk att få panikångest om du är vad jag brukar kalla för en ”duktighetstörstande” individ. Det vill säga om du är en människa som bara räknar ditt personliga värde i vad du presterar.

Det spelar inte något större roll vad det handlar om för aktiviteter. Oavsett om du vill vara bäst och duktigast i rollen som dotter, mamma, student, chef eller hockeyspelare, så kommer dessa ständiga krav att riskera ett överslag i självdestruktivitet. Missförstå mig inte nu. Det är inget fel med att vilja vara duktig, att göra ett bra jobb, att ta saker och ting på allvar. Absolut inte.

Felet, och risken för en panikattack, ligger snarare i extremerna. Om alla dessa krav inte balanseras av vila, ny energi och en känsla av tillfredställelse.

Intressant är också att många personer som drabbas av panikångest betecknas som kreativa individer, som personer med ett rikt ”inre liv”. I vanliga fall är detta en styrka, men paradoxalt nog blir denna styrka också den negativa suggessionskraft som ger bränsle till panikattackerna.

Du tänker och känner helt enkelt så stark och så mycket, att dessa tankar har en benägenhet att bli verklighet.

På samma vis fungerar egentligen all rädsla som inte är resultatet av ett yttre hot. Det spelar till exempels ingen roll att tala om för en person som lider av flygskräck att det är mycket farligare att åka bil. Det är den inre föreställningen som triggar igång rädslan och paniken, inte rationellt resonemang.